Положення міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (нова редакція)

Загальні положення

 • Міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (надалі –  Центр) створений розпорядженням міської адміністрації Хмельницької міської Ради народних депутатів №1077 від 14.05.1993 року. Центр утворений на основі комунальної форми власності, є комунальною установою та підпорядкований управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради.
 • Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління молоді та спорту, а також цим Положенням.
 • Центр забезпечує реалізацію молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту, соціального розвитку дітей та підлітків за місцем проживання на території Хмельницької міської територіальної громади.
 • До сфери діяльності Центру належать підліткові клуби за місцем проживання різнопрофільного напрямку, що здійснюють творчу, культурно-мистецьку, спортивну роботу в позанавчальний час з метою виховання національно-свідомого та фізично-здорового молодого покоління.
 • Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах Державної казначейської служби, печатку, штамп та бланк із своїм найменуванням.
 • Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 31.
 • Центр підпорядкований та підзвітний управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради.
 • Скорочена назва — МЦРДП.

Завдання та функції Центру

 • Завданнями Центру є:
  • Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді у вільний від навчання час шляхом впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільного життя;
  • Популяризація діяльності гуртків за інтересами на базі підліткових клубів для дітей та підлітків за місцем проживання;
  • Формування громадянської позиції та активності дітей, підлітків та молоді, спрямованої на самовизначення та самореалізацію, розвиток у них різнобічних інтересів, реалізації здібностей, задатків, таланту;
  • Залучення дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей з багатодітних сімей та дітей, які потребують особливої уваги до занять в гуртках.
 • Основні функції Центру:
  • Організовує культурно-виховну, творчу, спортивну роботу з дітьми, підлітками та молоддю за місцем проживання в позанавчальний час;
  • Співпрацює в установленому порядку з відділами, управліннями та департаментами Хмельницької міської ради, Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області, іншими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, спрямованими на соціальну роботу з дітьми; налагоджує взаємодію з загальноосвітніми навчальними закладами Хмельницької міської територіальної громади з метою залучення дітей, підлітків та молоді до різних форм організованого дозвілля в позанавчальний час;
  • Виховує у дітей, підлітків та молоді почуття патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
  • Співпрацює з іншими комунальними установами, підпорядкованими управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради, службою у справах дітей, підрозділами Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою виявлення та залучення дітей із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, дітей, схильних до правопорушень до занять спортом, змістовного дозвілля в клубах, проведення превентивно-виховної роботи; здійснює гурткову роботу з дітьми, підлітками та молоддю з обмеженнями можливостями;
  • Проводить роботу щодо профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному  середовищі;
  • Бере участь в організації літнього відпочинку та дозвілля дітей і підлітків за місцем проживання;
  • Здійснює організацію та проведення культурно-масових заходів серед дітей, підлітків та молоді відповідно до напрямків роботи;
  • Вивчає, узагальнює та поширює досвід з організації роботи клубів та гуртків з метою впровадження нових форм та напрямків роботи;
  • Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань діяльності Центру та підліткових клубів за місцем проживання, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації.

Права Центру

 • Центр має право:
  • Виготовляти інформаційно-просвітницькі матеріали, пов’язані з виконанням завдань Центру;
  • Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей, підлітків та молоді Хмельницької міської територіальної громади;
  • Подавати на розгляд управління молоді та спорту Хмельницької міської ради пропозиції щодо удосконалення роботи підліткових клубів;
  • Залучати в установленому порядку спеціалістів підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, за погодженням з їх керівниками;
  • Надавати платні послуги згідно із чинним законодавством;
  • Надавати безоплатно послуги, визначені Положенням, наступним категоріям:
   • дітям із багатодітних сімей, дітям із малозабезпечених сімей, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;
   • переможцям та призерам спортивних змагань відповідних видів спорту – не нижче всеукраїнського рівня, переможцям фестивалів, конкурсів – не нижче всеукраїнського рівня, при умові підтвердження свого статусу, не рідше одного разу в півріччя, з моменту його отримання.

Обов’язки Центру

 • Організовувати і забезпечувати діяльність роботи Центру, виходячи із інтересів дітей, підлітків та молоді.
 • Забезпечувати ефективну діяльність та проводити перепрофілювання роботи підліткових клубів, виходячи із інтересів дітей та підлітків та молоді за місцем проживання.
 • Здійснювати контроль за наповнюваністю гуртків та секцій.
 • Готувати методичні рекомендації та надавати допомогу педагогам-організаторам, керівникам гуртків з організації діяльності підліткових клубів за місцем проживання.
 • Організовувати та проводити на базі Центру навчальні семінари, тренінги для педагогів-організаторів, керівників гуртків.
 • Забезпечувати належний санітарний стан приміщень підліткових клубів та утримувати їх згідно з вимогами техніки безпеки.
 • Проводити заходи щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження в приміщеннях підліткових клубів; здійснювати контроль за раціональним використанням енергоносіїв.
 • Здійснювати оплату комунальних послуг відповідно до укладених договорів.

Структура та керівні органи Центру

 • Центр очолює директор, який працює на контрактній основі, призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Хмельницького міського голови.
 • Директор діє від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
 • Директор Центру:
  • Організовує роботу Центру, здійснює керівництво та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;
  • Планує основні напрямки діяльності Центру;
  • Здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення Центру;
  • Розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
  • У встановленому порядку призначає та звільняє з посади працівників Центру;
  • Визначає порядок преміювання працівників Ценру;
  • В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
  • За погодженням з управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради директор Центру:
   • Затверджує посадові інструкції працівників;
   • Вносить пропозиції щодо формування та внесення змін до штатного розпису Центру;
   • Встановлює та затверджує графіки роботи клубів для дітей та підлітків за місцем проживання.

Майно та фінансування діяльності Центру

 • У користуванні Центру можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Центру.
 • Центр є бюджетною організацією та фінансується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
 • Кошти, отримані Центром, використовуються виключно за цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів, Колективного договору та Положення про надання платних послуг Міським Центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання.
 • Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центром або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, придбання товарів, робіт і послуг) та інших пов’язаних з ними осіб.

Припинення діяльності Центру

 • Ліквідація, реорганізація Центру проводиться згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством України.
 • У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

Секретар міської ради                                                                         Віталій    ДІДЕНКО

Директор Міського Центру

по роботі з дітьми та підлітками

за місцем проживання                                                                         Олексій   ЯНЧУК